می توانید ببینید چقدر کار کردیم

تمامی نسخ استدیوی هروف CodeP از ابتدای تولید تا حالا در این وب سایت فهرست شده و قابل دسترسی و دانلود است. بیشتر هدف ما از نگهداری این مجموعه برای سابقه کار و دسترسی در صورت لزوم است، برای توسعه استارت آپ ها و طراحی وب سایت های جدید پیشنهاد می کنیم که از آخرین نسخه استفاده کنید.

نسخه های فریم ورک هروف

می توانید از اینجا به بسته نسخه های مختلف از فریم ورک استدیوی هروف دسترسی داشته باشید. پیشنهاد می شود برای توسعه پروژه جدید همیشه از آخرین نسخه فریم ورک استدیوی هروف استفاده کنید.

آخرین نسخه پایدار برای استدیوی هروف نسخه 21.9.022 است

info_outline لطفا قبل از نصب فریم ورک هروف، راهنمای نصب استدیوی هروف را مطالعه کنید. پیشنهاد می شود برای نصب استدیوی هروف از رابط خط فرمان کارن استفاده کنید.

نسخه های قبلی فریم ورک هروف

در صورتی که به نسخه های قبلی از فریم ورک استدیوی هروف نیاز دارید می توانید از پیوند های زیر استفاده کنید ولی برای تولید و توسعه نرم افزار جدید استفاده از آخرین نسخه استدیوی هروف پیشنهاد می شود.

تاریخچه توسعه هروف را دیده اید؟

گزارش تمام کارهایی که بر روی نسخه های مختلف فریم ورک هروف انجام داده ایم تا اینجا رسیده ایم را نوشته ایم.

تاریخچه توسعه هروف