این نسخه - 21.9.022

تغییرات
- تغییر در شیوه فرا خوانوانی راهنما و مستندات افزونه ها
- تغییر در روش ارائه ابزار نصب زبانهای فریم ورک هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح متون نرم افزار

نسخه 21.96/3/2021

تغییرات
- تغییر در ساختار هسته فریم ورک هروف و افزودن امکان ذخیره کدهای سرور در تگ های Header و Footer
- حذف تگ های متا برای twitter و OpenGraph از هسته فریم ورک هروف
- بهینه سازی هسته فریم ورک هروف
- تغییر در شیوه فرا خوانوانی متا تگ های افزونه ها
- افزودن امکان ثبت متا تگ های اختصاصی برای افزونه ها
- تغییر در شیوه خواندن تعداد پیام های پوشه های کنسول
- افزایش سرعت هسته فریم ورک استدیوی هروف و کاهش استفاده از منابع سرور
- تغییر در روش ارائه ابزار نصب افزونه ها فریم ورک هروف
- تغییر در روش ارائه ابزار نصب زبانهای فریم ورک هروف

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه فراخوانی آدرس وارد شده توسط استدیوی هروف
- اصلاح متون نرم افزار
- اصلاح در اسکریپت ورود به صفحه
- اصلاح در فراخوانی تصویر یند انگشتی سایت
- اصلاح در شیوه فراخوانی اسکریپت های افزونه

نسخه 21.815/5/2021

تغییرات
- تغییر در ساختار HeCSS
- تعییر در شیوه راهبری کاربر پس از ورود به سیستم توسط افزونه ها
- تغییر در ساختار ورود به سیستم
- افزودن امکان ثبت فایل Javascript برای صفحه افزونه ها
- تغییر در شیوه ساخت ورودی تصویر استدیوی هروف
- تغییر در ساختار کلاس ارتباط با پایگاه داده کاربران
- تغییر ذر هسته نرم افزار و بهینه سازی استدیوی هروف برای استفاده افزونه ها
- تغییر در شیوه ارائه ظاهری صفحه تغییر کلمه عبور
- تغییر در شیوه ارائه ظاهری صفحه فراموش کردن کلمه عبور

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح متون نرم افزار
- اصلاح در فراخوانی API افزونه ها
- اصلاح در فراخوانی صفحات AJAX افزونه ها

نسخه 21.75/4/2021

تغییرات
- افزودن پشتیبانی از تصاویر با فرمت webp
- تغییر خروجی فایل های تصویر به فرمت webp
- تغییر در هسته فریم ورک هروف و بهینه سازی کد ها
- تغییر در ساختار پایگاه داده های کاربران هسته فریم ورک هروف
- افزودن شیوه های رمزنگاری اختصاصی به استدیوی هروف
- حذف دسترسی به صندوق پست الکترونیکی از منوی نوار ابزار
- تغییر و اختصاصی سازی شیوه نامه های کنسول
- تغییر و اختصاصی سازی شیوه نامه های پنجره های استدیوی هروف
- تغییر در شیوه رمزنگاری سازی داده ها در زمان ذخیره و بازخوانی

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح متون نرم افزار
- اصلاح ابزار هدر، فوتر و معرفی ساختاری
- اصلاح نهایی در نامگذاری شیوه نامه های سیستم

نسخه 21.612/2/2021

تغییرات
- حذف ادیتور Quill.js از هسته فریم ورک هروف
- تغییر در هسته فریم ورک هروف و بهینه سازی کد ها
- تغییر در هسته فریم ورک هروف و بهینه سازی اسکریپت ها
- استفاده از اسکریپت های HeUI به صورت سراسری و مستقل
- حذف شیوه نامه های پرینت از هسته فریم ورک هروف
- تغییر در شیوه دسترسی به افزونه ها به Routing و حذف فایل router و تغغیر به 2 فایل map_url, gen_url
- تغییر نمایش آیکون افزونه ها در نوار ابزار استدیوی هروف
- افزودن امکان ثبت آیکون برای صفحات کنسول افزونه ها
- بهینه سازی رندر استدیوی هروف
- تغییر در ساختار HeCSS

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح متون نرم افزار
- اصلاح کدهای پنجره ابزار مدیریت
- اصلاح در نمایش رنگ آیکونهای کنسول

نسخه 21.57/1/2021

تغییرات
- تغییر در هسته فریم ورک هروف و بهینه سازی کد
- تغییر در هسته فریم ورک هروف و بهینه سازی امنیت سیستم
- تغییر در اسکریپت های استدیوی ورک هروف و بهینه سازی اسکریپت ها
- جدا شدن بخشی از اسکریپت های استدیوی هروف به صورت کتابخانه با عنوان HeUI از هسته فریم ورک هروف
- تغییر شیوه تایید صحت شماره تماس در متد هسته
- تغییر در هسته فریم ورک هروف در شیوه تولید صفحات
- حذف امکان تعریف Theme از استدیوی هروف
- حذف استفاده هسته از global.css افزونه ها
- حذف استفاده هسته از global.js افزونه ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح متون نرم افزار
- اصلاح ابزار اصلاح وب پارت ها درون صفحه
- اصلاح نمایش ابزار تولید و طراحی
- اصلاح در شیوه اولویت سنجی افزونه ها در ورود به سیستم
- اصلاح و به روز رسانی ابزار ورودی متن
- اصلاح ذخیره سازی تنظیمات سیستم

نسخه 21.43/12/2020

تغییرات
- به روزرسانی کتابخانه HeCSS
- تغییر در شیوه ارائه پنجره ورود به سیستم و افزودن قالب این پنجره به قالب های عمومی
- افزودن صفحه ورود به سیستم و افزودن قالب این صفحه به قالب های عمومی
- افزودن فایل های تنظیمات HeCSS به فایلهای عمومی قابل اصلاح سیستم
- تغییر در شیوه ارائه ظاهری در ابزار تنظیمات عمومی
- جداکردن رنگ های سیستم از HeCSS برای امکان اعمال تغییرات بیشتر
- تغییر در شیوه راهبری کاربر پس از ورود به سیستم
- تغییر در شیوه ارتباط با کاربر سیستم در هسته
- تغییر در هسته فریم ورک هروف و بهینه سازی کد

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح ثبت وب پارت در صفحات افزونه ها
- اصلاح ظاهری برای صفحه ورود به سیستم
- اصلاح در فراخوانی اسکریپت های افزونه ها
- اصلاح در کد های هسته
- اصلاح متون نرم افزار

نسخه 21.311/11/2020

تغییرات
- به روزرسانی کتابخانه HeCSS
- تغییر در شیوه ارائه ابزار تنظیمات سیستم
- تغییر در هسته فریم ورک هروف و بهینه سازی کد
- حذف قابلیت اتصال به WebSocket از هسته فریم ورک هروف
- تغییر در ارائه ظاهری افزونه ها
- تغییر در شیوه ارائه پنجره افزونه ها
- تغییر در شیوه ارائه کنسول افزونه ها
- بهینه سازی نحوه نمایش پنجره ها در صفحه تصویر iphone XS
- افزودن امکان استفاده از اسکریپت های ساخته شده توسط افزونه ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح ابزار لغو نمایش افزونه های
- اصلاح template برای صفحات خطا
- اصلاح ثبت وب پارت در صفحات افزونه ها
- اصلاح نمایش اجزا نوار ابزار
- اصلاح نمایش قالب انتخاب شده هنگام اصلاح در قالبهای عمومی
- اصلاح شیوه نامه های قدیمی
- اصلاح متون نرم افزار
- اصلاح نمایش پنجره ثبت وب پارت با کد و ادیتور

نسخه 21.23/10/2020

تغییرات
- تغییر شیوه استفاده استدیوی هروف از کتابخانه JQuery
- تغییر در تعاریف horuph.ini
- تغییر در هسته فریم ورک هروف و بهینه سازی سرعت
- جداسازی کامل کتابخانه شیوه نامه هِه و تغییر مکان به پوشه distinct
- به روزرسانی بسته material-icons
- به روزرسانی کتابخانه JQuery
- تغییر در شیوه ساخت زبانه های پوشه کنسول و اضافه شدن آیکون برای زبانه ها
- بهینه سازی کنسول ها برای نمایش موبایل
- اضافه کردن امکان تغییر متغییر های HeCSS

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح متون نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم

نسخه 21.14/9/2020

تغییرات
- تغییر در ساختار هروف و تعاریف متغییرهای
- بهینه سازی کدهای هسته نرم افزار
- افزودن امکان انتخاب نوع پایگاه داده های کاربران در تنظیمات سیستم
- افزودن امکان ثبت اندازه پیشفرض برای نمایش دستگاه های همراه
- اصلاح پیام خطای 404 برای صفحه تغییر کلمه عبور
- تغییر ساختار شیوه نامه های استدیوی هروف
- جدا کردن HeCSS از استدیوی هروف
- تغییر ظاهر صفحات کنسول برای وب پارت، اسکریپت و شیوه نامه ها
- تغییر ظاهری در صفحات کنسول تنظیمات سیستم

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح متون نرم افزار
- اصلاح پیوند کنسول در صفحه افزونه ها
- اصلاح اسکریپت مخفی کردن منوهای باز

نسخه 21.08/8/2020

تغییرات
- تغییر در شیوه فراخوانی صفحه default داخل پوشه درون external
- تغییر در شیوه ارسال صفحات بعد از عملکرد
- تغییر کلاس تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در هسته نرم افزار
- افزودن امکان Routing جدا گانه برای افزونه های
- افزودن کتابخانه تبدیل تاریخ به هجری فمری و بلعکس به هسته نرم افزار
- تغییر در شیوه نامه هاس سیستم برای هماهنگی با قالب های WordPress
- تغییر در شیوه نمایش favicon برای گزارش تعداد اعلانات
- افزودن امکان استفاده از متد ساخت شمارنده صفحات در کنسول ها
- تغییر در شیوه ارائه شمارنده صفحات
- تغییر در نوار مدیریت سایت و افزودن نشان سامانه
- جدا کردن رنگهای سازنده فریم ورک از ساختار شیوه نامه ها و اضافه کردن فایل اختصاصی root.colors

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در اسکریپت های سیستم
- اصلاح در شیوه Render صفحات
- اصلاح در نام پوشه های بارگزاری

نسخه 20.93/7/2020

تغییرات
- افزودن انتخاب پشتیبان گیری از فایلهای اختصاصی برای طراحی در تنظیمات
- تغییر در ساختار تنظیمات نرم افزار
- تغییر در هسته نرم افزار هروف و افزودن نظارت مدیریتی
- تغییر در ساختار پایگاه داده کاربران
- اغزودن قفل امنیتی روی نرم افزار
- افزودن لینک مستقیم به صفحه افزونه های نصب شده در منوی تولبار
- تغییر در ساختار شیوه نامه ها
- افزودن امکان استفاده از ادیتورهای آشنا به Syntax برای اصلاح فایل ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در هسته نرم افزار و ارتباط با WebSocket
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در اسکریپت های سیستم
- اصلاح در فراخوانی اصلاحگر قالب های افزونه ها
- اصلاح در مبدا تاریخی برای نقل و انتقال داده در سوکت ها
- اصلاح در شیه تبدیل تاریخ در هسته نرم افزار
- اصلاح نمایش تصویر بند انگشتی در متد FileUploadReady

نسخه 20.85/6/2020

تغییرات
- تغییر در شیوه ارائه فهرست افزونه های قابل تصب
- تغییر در هسته هروف و بهینه سازی برای استفاده افزونه ها از WebSocket
- تغییر در هسته نرم افزار و کاهش اسکریپت ها
- تغییر در شیوه فراخوانی افزونه ها از طریق WebSocket
- حذف عملکرد openPictureBox و افزودن عملکرد openFreeWindowBox به اسکریپت های هسته نرم افزار
- تغییر در شیوه تولید و کاهش حجم به صورت خودکار پس از تغییر وضعیت توسعه اسکریپت های هسته نرم افزار
- تغییر در شیوه تولید و کاهش حجم به صورت خودکار پس از تغییر وضعیت توسعه شیوه نامه های هسته نرم افزار
- تغییر در ساختار نمایش پنجره های سیستم
- همخوان کردن هسته نرم افزار با افزونه SCSS Compiler

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متد استفاده از پایگاه داده SQLite
- اصلاح در اسکریپت های سیستم
- اصلاح نمایش برای پنجره راهنما
- تغییر در فایل های Asset
- اصلاح در نمایش صفحات با خطای 404

نسخه 20.71/4/2020

تغییرات
- افزودن امکان ثبت Structured Data برای صفحه اول سایت
- افزودن امکان جابجایی پنجره های سیستم
- تغییر در هسته هروف و بهینه سازی سرعت نرم افزار
- تغییر در متد بارگزاری فایل های هسته
- تغییر در هسته هروف و شیوه دریافت و نصب افزونه ها
- افزودن امکان ورود با کاربر تامین کننده افزونه ها در فهرست افزونه ها و نصب افزونه های اختصاصی
- افزودن فایل repo.info به ساختار بسته های افزونه برای شناسایی تامین کننده.
- تغییر در شیوه نمایش پنجره فهرست افزونه ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در نمایش فهرست افزونه ها در صفحات نمایش مختلف
- اصلاح در متود ساخت آدرس URL
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح و تکمیل راهنمای SKD
- اصلاح هسته برای همخوانی با سیستم عامل های مختلف
- اصلاح در ثبت تغییرات برای کلمه عبور
- اصلاح در نصب افزونه های خصوصی توسط تامیین کننده

نسخه 20.61/3/2020

تغییرات
- حذف قالب های صفحه اختصاصی برای زبان
- افزودن قالب های صفحه اختصاصی مستقل از زبان
- حذف قالب های ایمیل اختصاصی برای زبان
- افزودن قالب های ایمیل اختصاصی مستقل از زبان
- حذف قالب های اختصاصی سیستم برای زبان
- افزودن قالب های اختصاصی سیستم مستقل از زبان
- تغییر در شیوه ارائه نوار ابزار عمودی فریم ورک
- تغییر در شیوه ارائه فهرست افزونه های نصب شده
- افزودن امکان ثبت صفحات افزونه ها در Meta File صفحات با ویژگی nofollow, noindex
- افزودن امکان ثبت Structured Data برای صفحات در Meta File صفحات تولید شده توسط افزونه ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح ابزار وب پارت های ثبت شده درون صفحه
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح هسته برای همخوانی با سیستم عامل های مختلف

نسخه 20.54/2/2020

تغییرات
- افزودن امکان جستجو در سیستم راهنما
- تغییر در ساختار فریم ورک هروف
- افزودن امکان ثبت وب پارت در فریم ها
- تغییر در شیوه فراخوانی رنگ های فریم ورک در شیوه نامه ها
- افزودن متغیر های --align, --he_rev_align, --direction و --revdirection به شیوه نامه ها
- افزودن امکان ثبت کلاس برای Body از سمت سرور
- تغییر در شیوه ارائه آیکون ها
- افزودن کلاس و اسکریپت HRPHprint به هسته فریم ورک
- حذف وب پارت های اختصاصی برای زبان
- افزودن وب پارت های اختصاصی مستقل از زبان
- حذف اسکریپت های اختصاصی برای زبان
- افزودن اسکریپت های اختصاصی مستقل از زبان
- حذف شیوه نامه های اختصاصی برای زبان
- افزودن شیوه نامه های اختصاصی مستقل از زبان

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح عملکرد کلیک در منوی کناری استدیوی هروف
- اصلاح در فراخوانی کارکتر در وب پارت های تولید شده توسط افزونه ها
- اصلاح هسته برای همخوانی با سیستم عامل های مختلف
- تغییر کدها از JQuery هسته به Javascript DOM

نسخه 20.45/1/2020

تغییرات
- افزودن پیوند راهنمای نصب به صفحه نصب فریم ورک هروف
- تغییر فایلهای تصویری به فرمت SVG
- افزودن امکان جستجو در میان افزونه های نصب شده
- افزودن پیام تعداد افزونه های دارای به روزرسانی در فهرست افزونه ها
- تغییر در ساختار فریم ورک هروف
- حذف پوشه download از ساختار فریم ورک
- تغییر در شیوه تغییر اندازه تصاویر بارگذاری شده توسط هسته نرم افزار
- افزودن sitemap indexing به موتور سازنده sitemap.xml هسته فریم ورک

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در تولید لینک های sitemap.xml
- اصلاح در نمایش وب پارت ها در صفحات نرم افزار
- اصلاح دریافت فایل های تولید شده برای شیوه نامه و اسکریپت
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم

نسخه 20.33/12/2019

تغییرات
- تغییر در شیوه فراخوانی اطلاعات کاربران
- افزودن امکان جداسازی پایگاه داده برای کاربران
- تغییر در صفحه نصب فریم ورک هروف
- افزودن امکان دریافت اطلاعات کاربر با استفاده از آدرس ایمیل
- افزودن امکان ورود به سیستم متمرکز
- تغییر در ساختار فریم ورک هروف
- افزودن امکان انتخاب عملکرد استدیوی هروف در دو حالت توسعه و حالت نشر
- افزودن سیستم راهنمای جامع برای استدیوی هروف
- تغییر در شیوه ارائه تنظیمات سیستم
- افزودن امکان تغییر سرعت ضربان قلب هسته

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح نمایش راهنمای ابزار کنسول
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح فراخوان فایل های راهنمای سیستم

نسخه 20.220/11/2019

تغییرات
- افزودن امکان بازکردن صفحه نصب افزونه ها از آیکون افزونه ها
- افزودن امکان ذخیره در کشه به عملکرد GetFileData
- بهینه سازی سرعت و مصرف منابع سرور
- تغییر در هسته Framework
- حذف پوشه System از ساختار افزونه های Framework
- افزودن امکان تغییر در عملکرد سیستم در مرحله Render برای صفحات، توسط افزونه ها
- تغییر در نمایش نشانک توجه برای نرم افزارهای بدون اولویت نمایش پیام سیستم
- افزودن امکان ثبت اسکریپت توسط افزونه های در انتهای صفحه
- یهینه سازی فراخوانی اسکریپت ها
- یهینه سازی شیوه نامه ها

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در ثبت وب پارت برای همه صفحات در صفحات داخلی
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح در نمایش افزونه های بدون کنسول در سیستم
- اصلاح عملکرد کلیک آیکون افزونه های بدون کنسول در لیست
- تغییر در کارکرد TextMinimizer

نسخه 20.12/11/2019

تغییرات
- تغییر صفحه شروع پس از نصب Framework
- تغییر در شیوه بازبینی نسخه افزونه ها
- افزودن امکان تغییر در پیام خطای 404
- افزودن امکان ثبت کد Server Side در تگ های هدر و فوتر
- افزودن راهنما به ساختار افزونه
- حذف Google reCAPTCHA از هسته Framework!
- افزودن امکان ثبت اسکریپت و تگ های متا برای صفحات داخلی سایت در هدر توسط افزونه ها
- بهینه سازی اسکریپت های تولید شده برای سایت
- افزودن امکان به روزرسانی هسته Framework

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح فراخوانی صفحات وضعیت غیرفعال
- اصلاح در فراخوانی زبان های نصب شده در نوار ابزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در متون سیستم
- اصلاح نمایش فرم ثبت وب پارت در صفحات

نسخه 20.015/10/2019

تغییرات
- تغییرات کلی در هسته Framework
- افزودن صفحه درباره، به افزونه ها
- افزودن پشتیبان گیری خودکار از وب پارت های نرم افزار
- افزودن پشتیبان گیری خودکار از اسکریپت های نرم افزار
- افزودن پشتیبان گیری خودکار از شیوه نامه های نرم افزار
- افزودن امکان به روز رسانی بسته زبان
- افزودن امکان به روزرسانی افزونه ها
- تغییر در شیوه ارائه و دسترسی های افزونه های Framework
- تغییر در شیوه ارائه نوار ابزار Framework
- افزودن امکان فراخوانی نا محدود پنجره برای Framework
- امکان تغییر نسخه مورد استفاده از JQuery
- افزودن امکان استفاده از Google reCAPTCHA به هسته Framework

اصلاحات نرم افزار
- اصلاح در شیوه نامه های سیستم
- اصلاح در میزان مصرف Resource های سیستم
- اصلاح نامگذاری اسکریپت ها
- کاهش تعداد پروسس های PHP در تولید صفحه
- اصلاح در متون سیستم

arrow_leftتاریخچه توسعه نسخه های قدیمی تر
فهرست تغییرات و اصلاحات نرم افزار فریم ورک استدیوی هروف:

نسخه های قدیمی تر استدیوی هروف با زبان برنامه نویسی .Net Framework تا نسخه 12ام ساخته شده بود که پروژه موازی CodeP که نسخه PHP برای استدیوی هروف بود جایگزین آن شد و از نسخه 20 شروع شد.

arrow_leftتاریخچه توسعه نسخه های قدیمی تر